Peter Downsbrough
I, Y, AND, 2010
b/w (some color). DVD, 6’ 30”
25 €. Disponible a:
La Virreina Centre de La Imatge
àngels barcelona
Carmelitas Restaurant


Vídeo produït per La Virreina Centre de la Imatge / Institut de Cultura de Barcelona i àngels barcelona per l’exposició "La Guia Secreta de la Rambla", Palau de La Virreina, Rambla 99. + INFO

cat I cast I eng

I, Y, AND, és el vídeo més recent de Peter Downsbrough. Filmat a Barcelona, les imatges mostren la zona més baixa de la Rambla.

A base de travellings simples, fotografies i paraules, Peter Downsbrough explora l’estructura d’aquest emblemàtic espai urbà de Barcelona.

Aquest vídeo incorpora el mar i ofereix una nova perspectiva de La Rambla.

L’escultura, la fotografia, el vídeo, el cine, l’obra gràfica o les peces de so estructuren l’espai a la majoria d’obres de Peter Downsbrough. Aquesta confluència de mitjans genera una productiva relació d’espai temps.

I, Y, AND, es el video más reciente de Peter Downsbrough. Filmado en Barcelona, las imágenes muestran la zona más baja de la Rambla.

A base de travellings simples, fotografías y palabras, Peter Downsbrough explora la estructura de este emblemático espacio urbano de Barcelona.

Este video incorpora el mar y ofrece una nueva perspectiva de La Rambla.

La escultura, la fotografía, el vídeo, el cine, la obra gráfica o las piezas de sonido estructuran el espacio en la mayoría de obras de Peter Downsbrough. Esta confluencia de medios genera una productiva relación de espacio tiempo.

I, Y, AND, is the most recent video of Peter Downsbrough. Filmed in Barcelona, the images show the lowest area of La Rambla.

Based around simple travellings, photographs, and words, Peter Downsbrough explores the structure of this emblematic urban setting of Barcelona.

This video incorporates the sea and offers a new perspective of La Rambla.

Sculpture, photography, video, film, the graphic arts, or sound art create a structure for the spaces in most of Peter Downsbrough´s work. This congruence of mediums generates a productive relationship of space-time.
CARMELITAS GALLERY es una galeria particular situada dins d'un restaurant i especialitzada en videoart. is a particular gallery located in a restaurant and devoted to video art. es una galería particular situada en un restaurante y especializada en video arte.

+ info: gallery @ carmelitas.biz / www.carmelitas.biz

sitemap