Jan Kopp
Monsters, 2004
DVD. 22min


+ info

cat I cast I eng

La pel·lícula ens mostra un sopar en la qual els actors (cinc homes i cinc dones) s'asseuen tots darrere d'una llarga taula enfront de l'espectador. Els actors realitzen els seus moviments, però modificats de manera accelerada, desaccelerada o amb la imatge rebobinada. Parlen en una llenguatge críptic de frases pronunciades fonèticament cap a enrere. La pel?lícula que ha estat editada cap a enrere, amb certs moments accelerats, alguns ralentins i altres congelats, amplifica, molesta o anul·la l'actuació.

La película nos muestra una cena en la que los actores (cinco hombres y cinco mujeres) se sientan todos detrás de una larga mesa frente al espectador. Los actores realizan sus movimientos, pero modificados de manera acelerada, desacelerada o con la imagen rebobinada. Hablan en un lenguaje críptico de frases pronunciadas fonéticamente hacia atrás. La película que ha sido editada hacia atrás, con ciertos momentos acelerados, algunos ralentizados y otros congelados, amplifica, molesta o anula la actuación.

The film depicts a dinner where the actors (five men and five women) are all sitting behind a long table facing the spectator. They perform their movements, but modify them by accelerating them, slowing them down, or performing them backward. They speak in a cryptic tongue of sentences pronounced phonetically backward. The film which is itself edited backward, with certain passages sped up, slowed down or freeze-framed, thus amplifies, disturbs or nullifies the acting.

CARMELITAS GALLERY es una galeria particular situada dins d'un restaurant i especialitzada en videoart. is a particular gallery located in a restaurant and devoted to video art. es una galería particular situada en un restaurante y especializada en video arte.

+ info: gallery @ carmelitas.biz / www.carmelitas.biz

sitemap