KIRSTEN LEENARS

02.05.08 - 16.05.08
everyday from 21:00 > 24:00 h.Imaginary Homelands
(2007)
3 channel video installation. 7’ 58”


eng I cat I cast

DOWNLOAD: LOOP'08 HIGHLIGHTS : ENG I CAST I FRN

This work Imaginary Homelands (2007) explores what it means to live in a foreign country and what it is that gives you a sense of place and belonging. In this work I go back to my own Dutch roots. The work makes specific references to Dutch landscape and characteristics and refers as well to specific American influences. Imaginary Homelands stands for the place in ones owns head that doesn't really exist but one longs for, idealizing certain aspects from the country one doesn't currently live but came from. This is a series that is going to be expanded with diferent protagonists in other countries.

Aquest treball Imaginary Homelands (2007) explora el que significa viure en un país estranger i el sentit de pertinença a un lloc. En ell, retorno a les meves arrels holandeses. A l'obra hi ha una referència específica als característics paisatges holandesos i al mateix temps a les influències americanes. Imaginary Homelands representa aquest lloc mental de cadascun, que no existeix realment sinó com una sensació de nostàlgia, idealitzant certs aspectes del país on no es viu, però del que es prové. Aquesta és una sèrie que s'anirà desenvolupant amb diferents protagonistes en altres països.

Este trabajo Imaginary Homelands (2007) explora lo que significa vivir en un país extranjero y el sentido de pertenencia a un lugar. En él, regreso a mis raices holandesas. En la obra hay una referencia específica a los característicos paisajes holandeses y a las influencias americanas. Imaginary Homelands representa ese lugar mental de cada uno, que no existe realmente sino como una sensación de nostalgia, idealizando ciertos aspectos del país en que no se vive, pero del que se proviene. Esta es una serie que se irá desarrollando con diferentes protagonistas en otros paises.

sitemap